Algemene voorwaarden
Onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden vallen onder Nederlandse wetgeving en zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst via www.mandenpost nl. De Mandenpost is een geregistreerde handelsnaam van BloomZ, gevestigd te Oud-Beijerland  en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 24359174 , BTW nummer: 73962922


1. Algemeen
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1-3 Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn door De Mandenpost. De overige voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.
1-4 De Mandenpost behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1-5 Door uw bestelling of door het accepteren van een aanbieding geeft u aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.
1-6 De Mandenpost  is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met u.

2. Prijzen
2-1 Alle prijzen zijn in Euro’s, incl. BTW en excl. verzend- en handelingskosten.
2-2 De koopprijs is de geldende prijs op de dag van aankoop via het web. Mogelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de Mandenpost worden gecorrigeerd.
2-3 Bezorg- en handelingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs .
2-4 De vastgestelde prijzen kunnen door de Mandenpost te allen tijde worden gewijzigd.

3. Verzend- en handelingskosten
3-1 De hoogte van de handeling- en verzendkosten bedragen in Nederland, per besteld pakket  €5,95. De handeling- en verzendkosten buiten Nederland, zijn beschikbaar op aanvraag. Hierover kunt u contact opnemen met de Mandenpost  via info@mandenpost.nl

4. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
4-1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4-2 Een aanbod van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite (www.mandenpost.nl) en de desbetreffende data (bestelformulier) aan de Mandenpost via elektronische weg is verzonden en door de Mandenpost is ontvangen.
4-3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail aan u (de Koper) is verzonden naar het door u opgegeven e-mail adres.
4-4 De Mandenpost komt uitdrukkelijk met u overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 4-2 en 4-3 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Mandenpost zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden  als een vermoeden van bewijs.
4-5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Mandenpost garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
4-6 De Mandenpost kan uw bestelling eventueel weigeren of aan de levering additionele voorwaarden verbinden. De Mandenpost zal dit binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling laten weten.

5. Betaling
5-1 Na een bestelling ontvangt u direct van ons een bevestiging van uw bestelling per email met daarin het door u opgegeven bezorgadres en een bestelnummer en een bevestiging per e-mail van uw betaling.
5-2 De bestelling wordt verzonden, zodra wij van onze payment service provider  een bevestiging hebben ontvangen dat het aankoopbedrag inclusief btw en verzendkosten is ontvangen op de bankrekening van De Mandenpost
5-3 De Mandenpost  behoudt zich het recht voor de betalingsmogelijkheden in de toekomst uit te breiden of aan te passen. Nieuwe betalingsmogelijkheden maken wij kenbaar via de site.
5-4 In geval van niet-tijdige betaling is de Mandenpost bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

6. Levering
6-1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft de Mandenpost ernaar om uw bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van betalingen op het door u opgegeven adres af te leveren in Nederland. Voor overige Europese landen geldt een termijn van 5 tot 8 werkdagen.
6-2 PostNL bezorgt in de regel de volgende dag indien het afleveradres in Nederland is. Voor andere landen binnen Europa houdt TNT Post een levertijd aan van 5 tot 8 werkdagen.
6-3 De Mandenpost is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden.
6-4 Indien een bepaald artikel (tijdelijk) niet voorradig is, dan wordt dit artikel vervangen door een vergelijkbaar product dat minimaal dezelfde kwaliteit en verkoopwaarde heeft..

7. Aansprakelijkheid
7-1 De Mandenpost is niet aansprakelijk voor schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door ons geleverde producten. De Mandenpost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door de Mandenpost verkochte producten.
7-2 Mocht De Mandenpost redelijkerwijs aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade, de schadevergoeding betreft dan het maximum netto bedrag van de totale order (waarde zonder BTW, portokosten of andere heffingen).
7-3 De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De Mandenpost kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. De Mandenpost is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-4 De Mandenpost kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
7-5 De Mandenpost is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van de bestelling en voor typefouten of onjuistheden in de door de klant ingevulde tekst.

8. Overmacht
8-1 In geval van overmacht is De Mandenpost niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8-2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectuele eigendom
9-1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de Mandenpost haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9-2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
9-3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Mandenpost, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

10.Retouren                                                                                                                                                                                                                             Als klant bent u gerechtigd, binnen 8 dagen na levering, de bestelling aan De Mandenpost retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. De retourzending dient vooraf aan De Mandenost kenbaar gemaakt te worden via ons mailadres info@mandenpost.nl Bij retouren heeft de klant het recht nieuwe producten ter waarde van de initiele verkoopwaarde uit te zoeken, of te kiezen voor een tegoedbon.

11. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door de Mandenpost gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

12. Vragen / Klachten
De Mandenpost streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan worden we hier graag per e-mail (info@mandenpost.nl)  van op de hoogte gebracht.

13. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming vaninfo@mandenpost.

© 2016 - 2024 De Mandenpost | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel